Pedagogisch plan

Pedagogisch plan
Iedere kinderopvangorganisatie moet beschikken over een pedagogisch beleidsplan volgens de Wet Kinderopvang. Hierin geven wij onze visie op de omgang met kinderen. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen van de gemeente, GGD, brandweer en Arbo-wet.

In de beleidsregels kwaliteit kinderopvang worden de fysieke ruimtes als uitgangspunt voor groepsvorming genomen. Wij zijn van mening, dat kinderen in de eerste plaats aan pedagogisch werkers hechten en pas in de tweede plaats aan ruimtes. De aanwezigheid van bekende pedagogisch medewerkers en de beroepskracht kindratio (=verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen wat o.a. afhangt van de leeftijdsopbouw in de groep) vormen voor ons dan ook het uitgangspunt. De werkwijze van ons is terug te voeren op de in de beleidsregels gestelde normen voor wat betreft de begrippen: stamgroep, aantal m2 vrij speeloppervlakte per kind, beroepskracht kindratio, maximale groepsgrootte, en verticale groepsopbouw.

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkeld zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Om zich optimaal te ontwikkelen tot een zelfstandig mens is het nodig dat een kind met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek uit te gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen. Spelen is plezier hebben, spelen is leren en bovenal genieten van het kind zijn. Stimulans en ondersteuning van kinderen onderling en volwassenen zijn hierbij basisvoorwaarden.

Hierbij vinden wij de volgende uitgangspunten voor de kinderen van belang:

-  kinderen zijn uniek en behoren gerespecteerd te worden
- kinderen waarderen en accepteren zoals ze zijn
- kinderen op een positieve manier benaderen, waardoor ze eigenwaarde opbouwen
- kinderen stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling
- kinderen de ruimte geven dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken
- kinderen ontwikkelen tot individueel mens, maar ook als iemand in een groep